PODMIENKY

Regulamin stanovuje podmienky platné pri rezervácii a prenájme dovolenkového domu.

 1. Rezerváciu môžete uskutočniť prostredníctvom rezervačného systému dostupného na webovej stránke (Hotres), e-mailom alebo telefonicky.
 2. Potvrdením rezervácie je platba zálohy vo výške 30 % hodnoty rezervácie, do 2 dní od dátumu rezervácie. V prípade nezaplatenia zálohy do stanoveného termínu bude rezervácia zrušená.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu stanovenú termínom rezervácie a končí dňom odchodu zariadenia klienta.
 4. Pre ponuku bez nároku na vrátenie platenej zálohy.
 5. Hotelový deň začína o 15. hodine dňa príchodu a končí o 10. hodine dňa odchodu. V osobitných prípadoch môžeme na žiadosť klienta stanoviť iný čas, ak nám to naša prenájom povolí.
 6. Dom nemôže byť obývaný väčším počtom osôb, ako je uvedený pri rezervácii, ani prenášaný alebo poskytovaný tretím osobám.
 7. Po odovzdaní kľúčov je osoba prenajímajúca zodpovedná za všetky predmety, ktoré sú súčasťou vybavenia domu.
 8. Prenajímateľ nesie materiálnu zodpovednosť za všetky druhy poškodenia alebo zničenia vybavenia a technických zariadení, ktoré vznikli jeho vinou alebo vinou osôb, ktoré ho navštevujú počas trvania nájomnej zmluvy.
 9. V prípade poškodenia sa odporúča ihneď oznámiť personálu domu. Finančná kompenzácia za opravu sa vypočíta na základe nákladov na opravu a musí byť uhradená najneskôr pri odchode.
 10. Za veci, ktoré sú v dome, majiteľ nezodpovedá. Dodržiavajte primeranú starostlivosť pri zamykaní dverí pri odchode z domu.
 11. Pobyt zvierat na území rekreačného domu nie je povolený.
 12. Miesto parkovania pri dome nie je strážené, majiteľ nezodpovedá za straty, poškodenie vozidiel alebo majetku v nich ponechaného.
 13. V prípade pripomienok a námietok k úrovni služieb, fungovaniu zariadení a vybavenia domu, k čistote a poriadku, dávajte nám okamžite vedieť.
 14. Osoba prenajímajúca, ktorá používa gril alebo ohnisko, je povinná ich ponechať v čistote. Vypálený popol a popol je potrebné vyhodiť do osobitnej kovovej nádoby. Ohnisko je povolené používať iba na určenom mieste. Ak je potrebné do ohniska doplniť drevo, kontaktujte nás najneskôr deň vopred.
 15. V rekreačnom dome je úplný zákaz fajčenia cigariet a smaženia rýb.
 16. V prípade porušenia ustanovení tohto poriadku si vyhradzujeme právo požiadať o opustenie územia domu bez nároku na vrátenie nákladov za pobyt.
 17. Reklamácie možno podávať na sídlo spoločnosti alebo na e-mailovú adresu kontakt@sea2.pl.
  Reklamácia bude posúdená okamžite, najneskôr do 14 dní od jej podania.
 18. V otázkach, ktoré nie sú upravené týmto poriadkom, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.